Wczytywanie
Lider Place zabaw
 

Regulamin Warszawa

REGULAMIN SZATNI:

1.Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.
2.Rzeczy do szatni podajemy pełnym kompletem
( kurtka oraz obuwie – schowane do worka).
3. Dowodem przyjęcia rzeczy do szatni jest wydanie numerka.
4. Za zgubione bądź zniszczone numerki
obowiązuje opłata 20 zł./szt.
5. Pracownik szatni może odmówić wydania rzeczy
w trakcie imprezy.
6. Za wartościowe przedmioty pozostawione w garderobie lub szatni(dokumenty, klucze, portfele, telefony komórkowe, a także parasole, wózki, rowery, foteliki samochodowe itp.) oraz rzeczy pozostawione poza szatnią Plac Zabaw Lider nie ponosi odpowiedzialności.
7. W przypadku zgubienia numerka, rzeczy będą wydawane po uiszczeniu opłaty [patrz pkt. 4]
i w wyznaczonym przez pracownika recepcji terminie.
8. Za pozostawione rzeczy na terenie Placu Zabaw Lider nie odpowiadamy
9. Pozostawione rzeczy w szatni i na terenie Placu przechowujemy  30dni.
10. Wejście na teren Placu Zabaw Lider jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

REGULAMIN

Regulamin dla korzystających z  placu zabaw Euro – Lider zwanym dalej  „plac” lub „plac zabaw” został utworzony dla osób, które korzystają z aktywnej formy zabawy dzieci. Niniejszy regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie zabaw. Celem placu zabaw jest zapewnienie bajecznych wspomnień dla dzieci oraz spowodowaniu miłych wrażeń u opiekunów dzieci. Informujemy, iż stosowanie zabaw niezgodnych z regulaminem i wykorzystywanie zabawek lub sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem może powodować zagrożenie dla zdrowia bądź uszkodzenie sprzętu. W celu wyeliminowania zachowania niezgodnego z regulaminem należy bezwzględnie stosować się do zapisów niniejszego regulaminu.

Postanowienia ogólne

§1

Placem Zabaw Euro – Lider zarządza firma Euro – Lider z siedzibą w Słupsku przy ul. 3- go Maja 82/1 , zwana w dalszej części regulaminu „ plac zabaw ”.

§2

Pobyt na terenie placu zabaw oznacza znajomość i akceptację treści niniejszego Regulaminu.

§3

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 miesiąca życia do 16 roku życia.

§4

Warunkiem przebywania na terenie placu zabaw jest wniesienie opłaty za wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia placu oraz otrzymanie naklejki na ubranie lub papierowej opaski na rękę dla dziecka ( w zależności od działającego systemu ) i paragonu fiskalnego dla opiekuna. Na naklejce widnieje imię dziecka, godzina wejścia i wyjścia. Na opasce natomiast widnieje numer porządkowy. W każdym przypadku opiekun otrzymuje paragon fiskalny, na którym uwidoczniona jest godzina wejścia na plac. Aktualny cennik znajduje się przy kasie na placu zabaw oraz na stronie internetowej placu.

Zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw

§5

Zezwala się ażeby na placu zabaw jednocześnie przebywała maksymalna liczba osób, której pilnuje personel placu zabaw. Maksymalna liczba osób jest różna w zależności od placu zabaw. Przekroczenie dozwolonej liczby powoduje, iż personel placu zabaw nie będzie wpuszczał na plac zabaw innych osób ponad tą liczbę maksymalną.

§6

Dzieci jak i opiekunowie mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie w skarpetkach bez względu na porę roku – ze względów higienicznych oraz dla zachowania odpowiedniej czystości na placu zabaw.

§7

Opiekun może pozostawiać ubrania, buty dziecka jak i swoje w szatni lub przed wejściem na plac zabaw.

§8

Plac zabaw nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub przed placem zabaw.

§9

Kieszenie dziecka  w ubraniach muszą być puste ze względu na bezpieczeństwo oraz ewentualne zgubienie rzeczy za które plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności.

§10

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z ostrymi opaskami do włosów, spinkami do włosów, bransoletkami, kolczykami  i inną biżuterią oraz z  paskiem do spodni.

§11

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z gumą do żucia oraz innymi substancjami w ustach, które podczas zabawy mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

§12

Nie wolno wnosić na plac zabaw napojów oraz żywności.

§13

Opiekun dziecka jest  zobowiązany do przygotowania dziecka do zabawy i poinstruowania w jaki sposób ma korzystać z placu zabaw i urządzeń w nim znajdujących się. Jak również pouczyć o obowiązku przestrzegania porządku oraz nie stosowania niepożądanych zachowań do których należą: wszelkie przepychanki i walki oraz przeszkadzanie innym użytkownikom placu zabaw, wchodzenie na elementy konstrukcyjne placu zabaw oraz siatki zabezpieczające. Zabrania się skakania do basenu z piłeczkami, zjeżdżania ze  zjeżdżalni głową w dół, skakania ze zjeżdżalni oraz każdego innego nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni.

§14

Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu w każdej postaci czy jakichkolwiek substancji odurzających.

§15

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji wpływających na stan świadomości nie będą wpuszczane na teren placu zabaw, oraz personel placu może wezwać odpowiednie organy porządkowe- zwłaszcza jeśli pod opieką takiej osoby będzie przebywało dziecko.

§16

Na teren obiektu nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zwierząt.

§17

Nie wolno używać słów wulgarnych i obraźliwych na terenie placu zabaw.

§18

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z wózkami dla dzieci.

§19

Nie wolno zaśmiecać placu zabaw.

§20

Zaleca się nie przyprowadzania chorych bądź przeziębionych dzieci na plac zabaw. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania dzieci chorych – na choroby zakaźne. Personel placu może odmówić wpuszczenia chorego dziecka  na plac zabaw z widocznymi objawami choroby lub przeziębienia.

§21

Pracownicy placu zabaw nie sprawują opieki nad dziećmi oraz nie sprawują ogólnego nadzoru nad dzieckiem. Bezpośredni nadzór i opiekę sprawują opiekunowie dzieci.

§22

Dzieci mogą korzystać z placu zabaw pod stałą opieką opiekuna. Istnieje jednak możliwość korzystania z placu zabaw pod nieobecność opiekuna, jednak tylko i wyłącznie za pisemną- uprzednią zgodą opiekuna, złożoną przy obecności pracownika placu. Zgoda musi zostać podpisana na przygotowanym przez personel placu specjalnym oświadczeniu, na którym trzeba podać również niezbędne dane. Korzystanie przez dziecko z placu zabaw bez opieki opiekuna za pisemną zgodą opiekuna- obydwa się tylko i wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna.

§23

Nie podpisanie pisemnej zgody oraz niepodanie niezbędnych danych przez opiekuna uniemożliwia wejście na plac i korzystanie z niego przez dziecko. Przewiduje się możliwość pozostawienia dziecka bez opieki na placu zabaw. Jednakże opiekun pozostawia dziecko bez opieki  na placu zabaw na własne ryzyko. Brak opiekuna na placu zabaw nie powoduje przenoszenia automatycznej opieki nad dzieckiem oraz  odpowiedzialności za dziecko na plac zabaw.

§24

Opiekunowie z dziećmi o niepełnosprawność ruchowej wymagającej wózka inwalidzkiego mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie z nakładami na koła do wózka inwalidzkiego. Opiekun zobowiązany jest do przyniesienia i użytkowania własnych nakładek na koła.

§25

Personel placu jest uprawniony do wyproszenia z placu zabaw osoby, które naruszają treść niniejszego regulaminu, bez zwrotu opłaty za wykupiony i niewykorzystany w pełni bilet.

Opłaty za wejście i inne opłaty

§26

Opłata o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu pobierana jest za możliwość korzystania przez dziecko i jego opiekuna z atrakcji znajdujących się na placu zabaw w określonym czasie, uwidocznionym na paragonie, opasce lub naklejce.

§27

Pobiera się  opłatę za 30 minut, 1 ,2 lub 3 godziny korzystania z placu zabaw. W razie przekroczenia deklarowanego czasu w systemie dotyczącym naklejek dolicza się dodatkową opłatę jak za 15 minut zgodnie z cennikiem dopłat. Jednakże przekroczenie czasu do 15 minut traktuje się jak przekroczenie czasu o 15 minut.  Kolejne przekroczenie czasu dodatkowego powoduje naliczenie kolejnej opłaty dodatkowej. W systemie opaskowym działa system naliczania minutowego. Opiekun winien z wcześniejszym wyprzedzeniem udać się do kasy placu zabaw, w celu rozliczenia się za korzystanie z placu – w celu uniknięcia dodatkowego przedłużenia czasu i dodatkowej opłaty.

§28

W razie zgubienia paragonu, naklejki lub papierowej opaski ponosi się dodatkową opłatę liczoną w wysokości jak za 3 godziny korzystania z placu zabaw.

§29

Za wykupiony i nie wykorzystany lub częściowo nie wykorzystany bilet nie przysługuje zwrot opłaty – niezależnie od przyczyny niewykorzystania.

§30

W dni świąteczne obowiązują ceny jak w weekend, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zakres odpowiedzialności placu zabaw i opiekuna

§31

Opiekun z pełną świadomością akceptuje, iż plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i karnej za jakiekolwiek szkody a w szczególności związane z uszkodzeniem ciała, urazami powstałymi w związku z korzystaniem z placu zabaw przez dzieci.

§32

Opiekun z pełną świadomością akceptuje, iż plac zabaw zwolniony jest z  odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów należących do osób korzystających  z placu zabaw.  Obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich rzeczy na plac zabaw poza niezbędnymi.

§33

Dzieci z problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z placu zabaw.

§34

Dzieci noszące okulary winny być pod szczególnym nadzorem opiekuna. Plac zabaw nie odpowiada za uszkodzenie okularów bądź ich zgubienie.

§35

Za każdą szkodę, która wynikła w wskutek nieprzestrzegania regulaminu, poleceń, wskazówek personelu lub zachowań niepożądanych, opisanych w § 13 niniejszego regulaminu, wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi opiekun dziecka. Za każde inne zniszczenie spowodowane z nieopisanych wyżej przyczyn odpowiada również opiekun.

§36

Rzeczy pozostawione na placu zabaw będą do odbioru przez okres 3 tygodni od chwili pozostawiania na placu zabaw.

§37

Zakazuje się jakichkolwiek samodzielnych napraw- jakiegokolwiek urządzeń, zabawek. Wszelkie usterki winny być natychmiast zgłaszane u pracownika placu zabaw.

§38

Za bezpieczeństwo i nadzór nad dziećmi opowiadają tylko i wyłącznie ich opiekunowie.

Zasady uzupełniające

§39

Czas korzystania z placu zabaw rozpoczyna się od wniesienia opłaty i otrzymania paragonu fiskalnego, opaski bądź naklejki , a kończy się w chwili końcowego rozliczenia z pracownikiem placu.

§40

W celu uzyskania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, prosi się o natychmiastowe zgłaszanie przypadków naruszania niniejszego regulaminu.

§41

Plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub przerwy w funkcjonowaniu placu zabaw, które nie wynikają z winy placu zabaw.

§42

Zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek elementów wyposażenia z placu zabaw.

§43

Wykupienie biletu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  na wykonywanie krótkich filmów i fotografii wyłącznie dla celów reklamowych i marketingowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka czy opiekuna. Jednocześnie wykupienie biletu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 833 ) oraz dla celów marketingowych i promocyjnych w tym przesyłania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ( Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§44

We wszelkich sprawach związanych z zabawą na placu zabaw lub innych sprawach , które nie zostały  uregulowane w niniejszym regulaminie należy zwracać się do personelu placu.

§45

We wszelkich sprawach związanych z zabawą na placu zabaw lub innych sprawach , które nie zostały  uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.